Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ, ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Ο ΟΑΕΕ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΤΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗΑριθμός απόφασης  13803/2013

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα : 2° Τριμελές
       συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουνίου 2013, με δικαστές τις Ασπασία
Μάλλαρη Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ, Χριστίνα Παπαϊωάννου, Γεωργία Χαμοπούλου (εισηγήτρια),
Πρωτοδίκες ΔΔ, και γραμματέα την Ειρήνη Χατζηλία, δικαστική υπάλληλο,
      γ ι α να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία 2 Οκτωβρίου 2007,

     του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ), ως
καθολικού διαδόχου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Ασφάλισης Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Ελλάδος» (ΤΕΒΕ), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο
ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ' άρθρο 133 παρ. 2 εδ. β' του ΚΔΔ της δικηγόρου
Ελένης Λιαπάκη,
   
     κατά του .................................. κατοίκου Ιλίου Αττικής (οδός ........, αρ. ...), ο οποίος
παραστάθηκε με το δικηγόρο Κωνσταντίνο Πίνο.

     Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε
όσα αναφέρονται στα πρακτικά.


     Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

                                           Αφού μελέτησε τη δικογραφία

                                           Σκέφθηκε κατά το νόμο

      1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή για την άσκηση της οποίας δεν απαιτείται η καταβολή
παραβόλου (αρθ. 28 παρ. 4 του ν. 2579/1998, φ. 31 Α') παραδεκτώς ζητείται η ακύρωση της
61/Συν.14/9.7.2007 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του ΟΑΕΕ Δυτικής
Αττικής με την οποία έγινε δεκτή η ένσταση του καθού η προσφυγή κατά της 10590/20.6.2007
απόφασης του Διευθυντή του Τμήματος Συντάξεων του ως άνω Οργανισμού. Με την απόφαση
αυτή προσδιορίστηκε στο ποσό των 7.053,23 ευρώ η οφειλή του καθ' ου η προσφυγή προς το
διάδικο Οργανισμό από ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ετών 1997-1998, την οποία αυτός
κλήθηκε να εξοφλήσει προκειμένου να εκδοθεί από τον διάδικο Οργανισμό η απόφαση συμμετοχής
του στη δαπάνη συνταξιοδότησης του καθ' ού από το ΙΚΑ ως τελευταίου ασφαλιστικού φορέα,
σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.     

      2. Επειδή στο άρθρο 23 του π.δ/τος 258/28.12.2005 «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας
Οργανισμός Ασφάλισης » ορίζονται τα εξής: «Σε περίπτωση που ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων
φορέας σε σύνταξη γήρατος αναπηρίας και θανάτου, τα έγγραφα από τον απονέμοντα φορέας θα
παραλαμβάνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Μετά την
πρωτοκόλληση, υπάλληλος ή υπάλληλοι του Τμήματος συντάξεων της περιφερειακής Δ/νσης θα τα
παραλαμβάνουν, θα τα συσχετίζουν με τους φακέλους των υποψηφίων συνταξιούχων , . . . ., και
στη συνέχεια θα τα παραδίδουν στους αρμοδίους υπαλλήλους για την έκδοση της σχετικής
απόφασης συμμετοχής. . .. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου και προ της έκδοσης της
σχετικής απόφασης εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει οφειλή, με έγγραφο κοινοποιείται αυτή στον
υποψήφιο συνταξιούχο κι απαιτείται η εξόφλησή της. Η σχετική απόφαση συμμετοχής θα εκδοθεί
μετά την ολοσχερή εξόφληση Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για έκδοση
απόφασης συμμετοχής, ενημερώνονται εγγράφως ο ασφαλισμένος και ο απονέμων φορέας . . .».
Από την τελολογική ερμηνεία της συγκεκριμένης διάταξης συνάγεται ότι με τη θέσπιση της
προηγούμενης ολοσχερούς εξόφλησης των τυχόν οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών
υποψήφιου συνταξιούχου προς τον Οργανισμό, ως προϋπόθεσης για την έκδοση απόφασης
συμμετοχής του τελευταίου, ως συμμετέχοντος στη δαπάνη συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου
από άλλο φορέα (απονέμοντα), κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, ο νομοθέτης
επιδιώκει να μην επιβαρύνεται ο Οργανισμός με την καταβολή συντάξεων των οποίων οι
δικαιούχοι δεν έχουν καταβάλλει εισφορές για χρονικό διάστημα που έχει προσμετρηθεί στο
συνολικό χρόνο ασφάλισης για την καταβολή των εν λόγω συντάξεων και δεν αποσκοπεί στο να
μην συνταξιοδοτούνται όσοι ασφαλισμένοι του Οργανισμού έχουν εν γένει οφειλές από
ασφαλιστικές εισφορές. Ως εκ τούτου συνάγεται, περαιτέρω, ότι, σε περίπτωση που ο ΟΑΕΕ είναι
συμμετέχων φορέας, για τη χορήγηση σε ασφαλισμένο σύνταξης γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης, η απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή του στο ποσό της συγκεκριμένης
σύνταξης εκδίδεται αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις
ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει διανύσει στην ασφάλιση
του ΟΑΕΕ και το οποίο θα προσμετρηθεί στο συνολικό συντάξιμο χρόνο προκειμένου αυτός να
λάβει την εν λόγω σύνταξη γήρατος και όχι αποκλειστικά όταν ο ασφαλισμένος έχει εξοφλήσει
ολοσχερώς τις συνολικά οφειλόμενες εισφορές του προς τον Οργανισμό ήτοι και οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές για ημέρες ασφάλισης που δεν θα προσμετρηθούν στο συνολικό χρόνο
ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση του.

      3. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας
προκύπτουν τα εξής : Ο καθού η προσφυγή, ασφαλισμένος του διάδικου Οργανισμού έως το έτος
1998, υπέβαλε την 213/9.1.2007 αίτηση προς το ΙΚΑ για την απονομή σύνταξης γήρατος
αιτούμενος τον συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης του στο «Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων»
(ΤΑΕ) από το Φεβρουάριο του έτους 1969 έως το Δεκέμβριο του έτους 1996. Με την
10590/20.6.2007 απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Συντάξεων του Οργανισμού Ασφάλισης  
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ),  καθολικού διάδοχου του Τ.Α.Ε., καταλογίστηκαν στον
ανωτέρω ασφαλισμένο ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 7.053,23 ευρώ πλέον τέλη καθυστέρησης,
τις οποίες με την ίδια  απόφαση κλήθηκε να καταβάλει, ενημερώθηκε δε συγχρόνως  ότι  η
εξόφληση της οφειλής του αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης συμμετοχής του
Οργανισμού, κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, στη δαπάνη συνταξιοδότησης του από
το ΙΚΑ ως απονέμοντα ασφαλιστικού φορέα. Κατά της απόφασης αυτής, ο καθού ασφαλισμένος
άσκησε ένσταση ενώπιον της Τ.Δ.Ε. Δυτικής Αττικής του προσφεύγοντος Οργανισμού με την
οποία, μεταξύ άλλων,  υποστήριξε ότι  ο χρόνος για τον οποίο όφειλε τις ένδικες εισφορές δεν ήταν
χρόνος ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Η ανωτέρω απόφαση
ακυρώθηκε με την 61/9.7.2007 απόφαση της ΤΔΕ, η οποία δέχθηκε την ένσταση, αφού
προηγουμένως έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς του ενιστάμενου ασφαλισμένου καθώς και όσα
προέκυπταν από τον ασφαλιστικό του φάκελο. Περαιτέρω, με την 13915/11.9.2007 Βεβαίωση-
Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συντάξεων της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής του
Ο.Α.Ε.Ε., αφού λήφθηκε υπόψη η προαναφερόμενη απόφαση της Τ.Δ.Ε., προσδιορίστηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Τ.Α.Ε., ο χρόνος ασφάλισης του καθού η προσφυγή ασφαλισμένου στον
Ο.Α.Ε.Ε. καθώς και η αντιστοιχία της μέσης εισφοράς σε συντάξιμες αποδοχές την 9.1.2007
(ημερομηνία υποβολής της ένδικης αίτησης για συνταξιοδότηση). Ηδη, με την κρινόμενη
προσφυγή, ο διάδικος Οργανισμός στρέφεται κατά της απόφασης της Τ.Δ.Ε και ζητεί
την ακύρωση της ισχυριζόμενος ότι, από τη διάταξη του άρθρου 23 του Κανονισμού Ασφαλιστικής
Λειτουργίας του, συνάγεται ότι, σε περίπτωση που είναι συμμετέχων φορέας σε σύνταξη γήρατος,
εκδίδεται η σχετική απόφαση συμμετοχής του στην δαπάνη απονομής σύνταξης από άλλο φορέα,
μόνο όταν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλές του από ασφαλιστικές
εισφορές προς αυτόν (ΟΑΕΕ) και όχι μόνο αυτές που αφορούν το διάστημα το οποίο θα
προσμετρηθεί προκειμένου να του χορηγηθεί σύνταξη. Περαιτέρω, προβάλλει ότι, η
προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιτιολόγητη και αόριστη διότι δεν αναφέρονται σε αυτή οι λόγοι
για τους οποίους κρίθηκε ότι έπρεπε να εκδοθεί η ένδικη απόφαση συμμετοχής.

      4.Επειδή με τα δεδομένα αυτά, ενόψει του ότι ο καθού ασφαλισμένος είχε εξοφλήσει
ολοσχερώς τις ασφαλιστικές εισφορές προς τον διάδικο Οργανισμό για το χρονικό διάστημα που
προσμετρήθηκε από το ΙΚΑ προκειμένου να του χορηγήσει σύνταξη ως απονέμων ασφαλιστικός
φορέας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης καθώς και του ότι, ως εκ τούτου, ο
προσφεύγων Οργανισμός δεν συμμετέχει στη δαπάνη συνταξιοδότησης του καθού ασφαλισμένου
του, για χρονικό διάστημα που υπάρχουν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με όσα
έγιναν αναλυτικώς δεκτά στη δεύτερη σκέψη της παρούσας απόφασης, και ενόψει του ότι η ΤΔΕ
δέχθηκε την ένσταση κρίνοντας αιτιολογημένα ως βάσιμο τον προβαλλόμενο ισχυρισμό του καθ'ου
περί μη ύπαρξης υποχρέωσης ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής του το Δικαστήριο κρίνει ότι ο
καθ' ου η προσφυγή δικαιούταιρα συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ χωρίς προηγούμενη ολοσχερή
εξόφληση των οφειλών του προς τον προσφεύγοντα Οργανισμό. Επομένως, η ΤΔΕ, που με την
προσβαλλόμενη απόφαση της έκρινε το ίδιο, ορθά εκτίμησε τα πραγματικά περιστατικά και
εφάρμοσε το νόμο απορριπτόμενων των αντίθετων ισχυρισμών του προσφεύγοντος ως αβάσιμων.

      5. Επειδή, ακολούθως, πρέπει η κρινόμενη προσφυγή ν' απορριφθεί και, κατ' εκτίμηση των
περιστάσεων, ν' απαλλαγεί ο προσφεύγων οργανισμός από τα δικαστικά έξοδα του καθού (αρ. 275
παρ.1 ΚΔΔ).

Δ ιά  Ταύτα

-Απορρίπτει την προσφυγή

-Απαλλάσσει τον ΟΑΕΕ από τα δικαστικά έξοδα του καθ' ου η προσφυγή.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 31-7-2013, με τη σύνθεση που αναγράφεται
στο οικείο πρακτικό.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Δημοσιεύθηκε τον ίδιο τόπο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση στις 13-9-2013, με τη σύνθεση που αναγράφεται στο οικείο πρακτικό, ήτοι με τη
συμμετοχή στη σύνθεση της Προέδρου Πρωτοδικών  Δ.Δ., Μαρίας  λόγω κατάθεσης της Προέδρου
του Τμήματος Ασπασίας Μάλλιαρη,  Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου