Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Μέτωπο Δικηγορικής Αντίστασης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφ...

Μέτωπο Δικηγορικής Αντίστασης: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφ...: Ποιούς αφορά : Όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία : ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), στον ΟΓΑ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών)

Ποιούς αφορά :
Όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία : ΟΓΑ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μόνο για ΠΕΕ και ΠΕΠΑΕ), στον ΟΓΑ, στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ

Οφειλές που θα διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ  :
Για οφειλές πάνω από 5.000 €  συνολικά (οφειλή και προσαύξηση) σε κάθε Ταμείο, όταν υπάρχουν οφειλές ασφαλισμένου σε περισσότερα του ενός Ταμείου

Τι θα εκδίδει το ΚΕΑΟ :
Κάθε Ταμείο θα συντάσσει ένα  έντυπο, που θα έχει ενιαία μορφή για όλα τα ασφαλιστικά  ταμεία, το οποίο πλέον θα αποτελεί «νόμιμο τίτλο» είσπραξης, που θα  λέγεται «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ».
Μέχρι τώρα μόνο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε την κατάλληλη νομοθεσία και εξέδιδε νόμιμους τίτλους είσπραξης (ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΠΤ κλπ).

Ποιος ο σκοπός ίδρυσης του ΚΕΑΟ :
Η κατά τον Κώδικα Είσπραξης  Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αναγκαστική είσπραξη κάθε βεβαιωμένης οφειλής. Εφόσον, εκτός της αρχικής οφειλής, υπάρχουν έξοδα, τόκοι και πρόστιμο, το χρέος εξοφλείται με την εξής σειρά κατά κατηγορία χρέους από ασφάλιση : α) έξοδα είσπραξης, β) τόκοι γ) πρόστιμο και δ) αρχικό ποσό της οφειλής, με την έννοια της πλήρους εξόφλησης κάθε προηγούμενου τμήματος πριν προχωρήσει η εξόφληση του επόμενου τμήματος χρέους.

****
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Προσφάτως εισήχθη το μέτρο επιβολής τόκων για καταβολή χρέους, όμως πχ στον ΟΑΕΕ συμβαίνει να ανατοκίζεται ουσιαστικά το χρέος πριν από τη βεβαίωσή του στο ΚΕΑΟ, λόγω καταστατικής πρόβλεψης για υπολογισμό των εισφορών στο ποσό που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο του οφειλέτη κατά το χρόνο βεβαίωσης της οφειλής. Έτσι το μέτρο επιβολής και τόκων, αφορά σε περαιτέρω ανατοκισμό της οφειλής. Θα πρέπει να μελετηθεί το καταστατικό ή και ο ιδρυτικός νόμος κάθε Ταμείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο αυτό είναι γενικευμένο.
*****Το πρόστιμο δεν  τοκίζεται.
******Προβλέπεται διαδικασία  υποβολής αίτησης για απαλλαγή από τόκους και πρόστιμο σε περίπτωση που υπάρχει ανωτέρα βία για την εκπρόθεσμη καταβολή οφειλής. Εξαιρούνται των τόκων και προστίμων οι στρατευμένοι και οι ανήλικοι, υπό προϋποθέσεις.
*******Η τυχόν επίτευξη  δικαστικής αναστολής για καταβολή του χρέους δεν σταματά τον τοκισμό της οφειλής.
********ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα χρέη  αυτά κληρονομούνται (όπως και όλα τα υπόλοιπα του κληρονομούμενου). 

Δυνατότητα ρύθμισης οφειλής μετά την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής :
Προβλέπεται η δυνατότητα αυτή πριν και μετά από τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ, με αίτηση του οφειλέτη.

Αν έχει αλλάξει η διεύθυνση κατοικίας μας ή επαγγελματικής έδρας :
Γνωστοποιούμε την μεταβολή στο ασφαλιστικό μας ταμείο για να λαμβάνουμε έγκαιρα γνώση των εναντίον μας διαδικασιών.
Αν υπάρχουν οφειλές ενός ασφαλισμένου σε περισσότερα Ταμεία (από μεταβολή δραστηριότητας), ισχύει το ίδιο για κάθε ένα από τα Ταμεία.

Τρόπος γνωστοποίησης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής προς τους ασφαλισμένους
Εκτός της κοινοποίησης,  προβλέπεται η γνωστοποίηση έκδοσης της ΠΒΟ με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, συστημένη ταχυδρομική επιστολή, sms στο κινητό τηλέφωνο

Άλλες συνέπειες της έκδοσης Πράξης Βεβαίωσης οφειλών :
1) Η φορολογική διοίκηση έχει δυνατότητα μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.
2) Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του οφειλέτη.
3) Απαγόρευση αναχώρησης στο  εξωτερικό, ακόμη και όταν το χρέος δεν είναι ληξιπρόθεσμο.
4) Κατάσχεση κινητών και ακινήτων, είτε αυτά βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη είτε βρίσκονται στα χέρια τρίτων.

****ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο τρίτος, εάν  δεν έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη ή η απαίτηση του είναι μικρότερη από το ποσό της κατάσχεσης, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας του μέσα σε 8 μέρες αφότου λάβει ειδοποίηση κατάσχεσης, διαφορετικά θα οφείλει ο
ίδιος το ποσό που κατασχέθηκε στα χέρια του.
5) Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση σύνταξης, μισθού ή και ασφαλιστικού βοηθήματος μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ.
6) Επιτρέπεται η κατάσχεση  μέχρι το ½ εφάπαξ καταβαλλομένων βοηθημάτων.
7) Καταθέσεις σε τραπεζικό λογαριασμό κατάσχονται και χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση του οφειλέτη.
8) Για οφειλή ποσού άνω των 50.000 € υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης μέσα στην επιχείρηση του οφειλέτη, οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή κινητού πράγματος ή και οχήματος, χωρίς την παρουσία Εισαγγελέως, αξίας μέχρι και το διπλάσιο της οφειλής με τα έξοδα κατάσχεσης και
πλειστηριασμού.

********ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχει
(;) δυνατότητα υποβολής αιτήματος σε ειδική επιτροπή του Υπ. Οικονομικών για
ρύθμισης του χρέους (μη δολίως) πτωχεύσαντα οφειλέτη σε 90 δόσεις, χωρίς
περαιτέρω προσαύξησή τους με τόκους (αν τηρηθεί η ρύθμιση), εφόσον το χρέος
είναι πτωχευτικό.
9) Προσωποκράτηση για διάστημα
μέχρι 1 έτους (αναλόγως ποσού) οφειλετών μέχρι 65 ετών.
Είναι εναλλακτική ευχέρεια
της διοίκησης, δεν έχει σχέση με την ποινή φυλάκισης που προβλέπεται από το
νόμο (για ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέχρι στιγμής), και κινείται παράλληλα με τη
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης οφειλής.
********ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της
προσωποκράτησης : οι ανήλικοι, οι κληρονόμοι που αποδέχθηκαν με ευεργέτημα
απογραφής, οι πτωχεύσαντες. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπό δικαστική
αντίληψη κλπ
********ΠΡΟΣΟΧΗ : Με απόφαση
της Ολομέλειας του ΣτΕ είχε κριθεί αντισυνταγματική η προσωποκράτηση για
χρεοφειλέτες Δημοσίου. Σε κάθε περίπτωση που συμβεί προσωποκράτηση, μπορούν να
υποβληθούν αντιρρήσεις στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Πρωτοδικείου και να αφεθεί
ελεύθερος ο συλληφθείς.

Παραγραφή
απαιτήσεων από ασφάλιση:


Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία και το καταστατικό του ΟΑΕΕ, και των λοιπών ασφαλιστικών Ταμείων. Είναι σύνθετο τεχνικό θέμα, πρέπει να ελεγχθεί από δικηγόρο.

………………………………………….////………………………………………..

ΝΟΜΙΚΗ
ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ:

·  Υπάρχει δυνατότητα άσκησης (κατάθεση και
επίδοση με δικαστικό επιμελητή) ατομικής ανακοπής
στα Διοικητικά Δικαστήρια ΠΡΙΝ να
εκδοθεί η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, με σκοπό την αμφισβήτηση του χρέους (άρθρο
73 παρ. 1 ΚΕΔΕ). Όταν ασκείται η ανακοπή πριν τη διαβίβαση της οφειλής στο
ΚΕΑΟ, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου που εδρεύει το υποκατάστημα. Κόστος
παραβόλου Δημοσίου για την κατάθεση ανακοπής 25 ή 100 ευρώ, αναλόγως ποσού
οφειλής (χωρίς την αμοιβή δικηγόρου).
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Αυτό το ένδικο μέσο δεν μπορούν να το ασκήσουν κατά της Πράξης Βεβαίωσης
Οφειλής του ΚΕΑΟ εκείνοι στους οποίους παλαιότερα είχαν κοινοποιηθεί από τα
ασφαλιστικά ταμεία (κυρίως του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) πράξεις βεβαίωσης οφειλών, πχ ΠΕΕ,
ΠΕΠΑΕ κλπ, και δεν τις είχαν προσβάλλει. Οποιαδήποτε αντίρρησή τους κατά της
πράξης βεβαίωσης, που θα περιέχει παλιό βεβαιωμένο χρέος τους, θα την ασκούν
στα πλαίσια της επόμενης ανακοπής ή κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού.
·       
Προβλέπεται επιπλέον και άσκηση ανακοπής ΜΕΤΑ την έκδοση Βεβαίωσης Πράξης
Οφειλής, στα Διοικητικά Δικαστήρια του τόπου εκτέλεσης, μόνον εάν στην πράξη
συμπεριλαμβάνονται ποσά που ήδη έχουν εξοφληθεί ή συμψηφισθεί, αν το χρέος έχει
παραγραφεί, εάν ο διωκόμενος δεν είναι ο οφειλέτης κλπ (άρθρ. 73 παρ. 2 ΚΕΔΕ).
Κόστος παραβόλου Δημοσίου για την κατάθεση ανακοπής 25 ή  100 ευρώ αναλόγως οφειλής (χωρίς την αμοιβή
δικηγόρου).
ΠΡΟΣΟΧΗ
: Η προθεσμία για άσκηση ενδίκων μέσων είναι 20 ημέρες από την κοινοποίηση της
Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής.
·       
Λοιπές ανακοπές σε σχέση με τη διαδικασίαπλειστηριασμού
περιουσιακού στοιχείου (ΚΕΔΕ).
·       
ΠΡΟΣΟΧΗ
:
Η
κατάθεση αυτών των ανακοπών δεν αναστέλλει τη διαδικασία αναγκαστικής
είσπραξης.
Για
το λόγο αυτό, παραλλήλως της ανακοπής απαιτείται να ασκηθεί (κατάθεση και
επίδοση) στα Διοικητικά Δικαστήρια, μέσα
σε προθεσμία τριών (3) ημερών
(ή όσο πιο σύντομα) από τότε που θα
ειδοποιηθούμε για την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, ατομική αίτηση αναστολής της εκτέλεσης,
που συνήθως συνοδεύεται με αίτημα
έκδοσης προσωρινής διαταγής
για την ανάσχεση της εκτέλεσης. Κόστος παραβόλου
Δημοσίουγια αυτές τις διαδικασίες, εφόσον είναι αίτηση αναστολής στα Διοικητικά
Δικαστήρια και όχι στα πολιτικά δικαστήρια: 100 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού οφειλής
(χωρίς την αμοιβή δικηγόρου).
·       
Η προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια του
τόπου όπου το υποκατάστημα του ασφαλιστικού οργανισμού ΠΡΙΝ από την έκδοση
Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής μπορεί να είναι ΟΜΑΔΙΚΗ, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες
είναι ασφαλισμένοι στο ίδιο Ταμείο και οι λόγοι που προτείνονται είναι κοινοί, για
ποσά οφειλής κάθε συμμετέχοντος μέχρι ή άνω των 60.000 ευρώ. Όμως,
παρά την ομαδικότητα, οι δαπάνες κατάθεσης υπολογίζονται κατ΄ άτομο,
μόνον η επίδοση με δικαστικό επιμελητή είναι κοινή δαπάνη όλων, διαιρετή
με τον
αριθμό με των συμμετεχόντων σε κάθε δικόγραφο. Δαπάνη κατ΄ άτομο για
κατάθεση
προσφυγής 25 ή 100 ευρώ, αναλόγως ποσού οφειλής (χωρίς την αμοιβή
δικηγόρου). Εφόσον όμως κατατεθούν πολλές παρόμοιες ομαδικές ή και
ατομικές προσφυγές, ή το
ζητήσουν οι προσφεύγοντες, είναι πολύ πιθανό να ενοποιηθούν όλες αυτές
σε μία δίκη στο Συμβούλιο Επικρατείας, που θα κρίνει ενιαία επί όλων των
προσφυγών.
">Άσκηση (κατάθεση και επίδοση) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων στα πλαίσια των δικαιωμάτων του
ασφαλισμένου ως καταναλωτή,
ανεξαρτήτως της έκδοσης ή μη Πράξης Βεβαίωσης Οφειλών.
Ήδη
έχει ασκηθεί παρόμοια αγωγή από μέλη ΙΝΚΑ, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ,
από τον δικηγόρο Γιάννη Μυταλούλη, μέλος της Επιτροπής Νομικής Αλληλεγγύης του
ΕΠΑΜ. Η δίκη θα γίνει τον Ιούνιο στην Αθήνα. Μπορούν να παρέμβουν στη δίκη αυτή
όσοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ το επιθυμούν είτε μεμονωμένα είτε μέσω των συλλόγων
τους. Η απόφαση που θα εκδοθεί, εφόσον θα έχει ευνοϊκό αποτέλεσμα θα έχει ισχύ
και για όσους δεν έλαβαν μέρος σ΄ αυτήν.
Επίσης,
μπορούν να ασκήσουν παρόμοια συλλογική αγωγή και ασφαλισμένοι άλλων Ταμείων,
στις οποίες δίκες θα παρέμβουν άλλοι ασφαλισμένοι των Ταμείων αυτών για την
υποστήριξη των κοινών αιτημάτων.
Απαραίτητη
η εκπροσώπηση του ή των συλλόγων ή και των μεμονωμένων ατόμων από δικηγόρο.
·   Εκτός από τα παραπάνω ένδικα μέσα είναι
δυνατή η άσκηση και οποιωνδήποτε άλλων συλλογικών αγωγών ή προσφυγών στα
ελληνικά ή και ευρωπαϊκά δικαστήρια, κυρίως λόγω των θεμάτων που γεννώνται
εξαιτίας της ανυπαίτιας, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυναμίας των
ασφαλισμένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα Ταμεία τους.
Εξαρτάται
από τη συλλογιστική του κάθε δικηγόρου, ποια νομική βάση θα χρησιμοποιήσει και
σε ποιο δικαστήριο θα εισάγει το δικόγραφό του για να δικαστεί το νομικό
εγχείρημά του.
Ήδη
δικάζεται στο ποινικό τμήμα του Δικαστηρίου της Χάγης προσφυγή Γερμανών
ακτιβιστών για το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες ανασφάλιστοι λόγω
οφειλών τους προς τα Ταμεία του
ς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου