Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακολουθεί ένας προτεινόμενος σκελετός της προσφυγής ενός ή περισσοτέρων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ κατά του ΟΑΕΕ και κατά του Υπουργείου Εργασίας. Ο σκελετός βασίστηκε στην προσφυγή που έχει κατατεθεί ήδη από τον δικηγόρο Αθηνών Δημήτρη Τεμπέρη για λογαριασμό του Φλωρά Γιώργου. Ο δικηγόρος που θα αναλάβει την δική σας προσφυγή θα έχει και τον τελικό λόγο περί του τελικού της περιεχομένου.Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ακολουθεί ένας προτεινόμενος σκελετός της προσφυγής ενός ή περισσοτέρων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ κατά του ΟΑΕΕ και κατά του Υπουργείου Εργασίας. Ο σκελετός βασίστηκε στην προσφυγή που έχει κατατεθεί ήδη από τον δικηγόρο Αθηνών Δημήτρη Τεμπέρη για λογαριασμό του Φλωρά Γιώργου. Ο δικηγόρος που θα αναλάβει την δική σας προσφυγή θα έχει και τον τελικό λόγο περί του τελικού της περιεχομένου.

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ποιος είμαι, από πότε είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, σε τι κατάσταση είμαι σήμερα και δεν μπορώ να καταβάλω εισφορές
ΙΙ. Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ
Ιστορικό της σχέσης μου με τον ΟΑΕΕ, τις εισφορές πληρώνω κάθε μήνα για σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τι οφείλω αναλυτικά και σε ποια δίμηνα αντιστοιχεί, σε ποια ασφαλιστική κατηγορία βρίσκομαι
Περιγραφή της αδυναμίας να ενταχθώ στην ρύθμιση ΝΕΑ ΑΡΧΗ λόγω των όρων της, υπολογισμός της δόσης που πρέπει να πληρώσω για να ενταχθώ και σύγκριση αυτής με το τρέχον εισόδημά μου
Αιτιολόγηση του αιτήματος μου προς τον ΟΑΕΕ να υπαχθώ σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία που να ισοδυναμεί με το 20% του τρέχοντος εισοδήματός μου

Αιτιολόγηση του αιτήματός μου να μου παρέχει ο ΟΑΕΕ ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Αναλυτικά το αίτημά μου στον ΟΑΕΕ:

Δεδομένης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης και της γνωστής σε εσάς καθίζησης του εισοδήματός των αυτοαπασχολούμενων, όπως και του δικού μου, παρακαλώ όπως προβείτε σε αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τη μείωση των μέσων πραγματικών αποδοχών των ασφαλισμένων, εκδίδοντας νομίμως γνώμη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας & Πρόνοιας.
Επίσης, αιτούμαι όπως:
1. Μου θεωρήσετε το βιβλιάριο υγείας μου, διότι η υγεία μου βρίσκεται σε κίνδυνο ενόσω αρνείστε να μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη εξαιτίας της αδυναμίας μου να εξυπηρετήσω τις ασφαλιστικές μου εισφορές.
2. Επικουρικά, σε περίπτωση που δεν αποφανθείτε θετικά επί του παραπάνω αιτήματός μου, όπως:
2.α. Πάψετε εφεξής να με χρεώνετε με το ποσό των (1) ……….€ το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που δεν μου παρέχετε.
2.β. Αφαιρέσετε από την συνολική οφειλή μου προς το ταμείο σας, ανερχόμενη μέχρι και το (2) …. δίμηνο του (3)…… στο ποσό των (4)……….€ (κατά τους ισχυρισμού σας), το σύνολο της χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων κλπ), ήτοι το ποσό των (5)………..€ πλέον τόκων και προσαυξήσεων.
3. Επικουρικότερα, σε περίπτωση που ούτε μου παρέχετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και παρά ταύτα συνεχίζετε να με χρεώνεται με τις σχετικές εισφορές, α) πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό της σχετικής εισφοράς αναπροσαρμοσμένης στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο, β) αφαιρέσετε το σύνολο των καταχρηστικά επιβληθέντων τελών προσαύξησης, τα οποία βρίσκονται σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικά καθορισμένο επιτόκιο υπερημερίας (άρ. 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000, ήδη σήμερα 7,75%).
4. Όσον αφορά συνολικά τις οφειλές μου για τον κλάδο σύνταξης & κλάδο ασθένειας, πάψετε να με χρεώνετε με το ποσό των σχετικών εισφορών αναπροσαρμοσμένων στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και με επιτόκιο που υπερβαίνει καταχρηστικά το ανώτατο νόμιμο επιτοκιακό όριο και αφαιρέσετε το σύνολο των καταχρηστικά επιβληθέντων τελών προσαύξησης, τα οποία βρίσκονται σε δυσθεώρητο ύψος σε σχέση με το ανώτατο νομοθετικά καθορισμένο επιτόκιο υπερημερίας (άρ. 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000, ήδη σήμερα 7,75%).
5. Αποδεχτείτε εφεξής την καταβολή εκ μέρους μου του ποσού των (6)……… € το μήνα ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας, που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματός μου του έτους (7)………. . Άλλως, αποδεχτείτε το εν λόγω ποσό ως πρόταση ρύθμισης της οφειλής μου, ανερχόμενη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σας, μέχρι και το (8)…. δίμηνο του (9)………. στο ποσό των (10)………… €. Ή άλλως αποδεχτείτε το ποσό αυτό ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις μου.
6. Αποδεχτείτε το αίτημά μου όπως υπαχθώ στην (11)……….. κλίμακα εισφορών για όσο διάστημα το εισόδημά μου βρίσκεται σε τόσο χαμηλά επίπεδα.

Αιτιολόγηση του αιτήματος μου στο Υπουργείο Εργασίας ώστε αυτό να προβεί σε μείωση των εισφορών
Αναλυτικά το αίτημά μου προς το Υπουργείο Εργασίας:

Δεδομένης της βαθύτατης οικονομικής κρίσης και της γνωστής σε εσάς καθίζησης του εισοδήματός των αυτοαπασχολούμενων, όπως και του δικού μου, αιτούμαι όπως προβείτε σε αναπροσαρμογή των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΑΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τη μείωση των μέσων πραγματικών αποδοχών των ασφαλισμένων, δια εκδόσεως σχετικής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το Νόμο. Σημειωτέον ότι η παράλειψή σας να αναπροσαρμόσετε τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών συνεπάγεται δυσμενέστατες επιπτώσεις, μεταξύ άλλων α. για τη φυσική μου ύπαρξη λόγω της αρνήσεως του ΟΑΕΕ, στον οποίο υπάγομαι ασφαλιστικά, να μου παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενόσω οφείλω εισφορές που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα, β. για την εν γένει προσωπικότητά μου, την οποία εξανδραποδίζετε εν γνώσει σας, περιάγοντάς με σε οφειλέτη εξωπραγματικών εισφορών, με κίνδυνο τόσο την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος μου όσο και την ποινική μου δίωξη και τιμωρία.

ΙΙΙ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
1. ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ανάλυση τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία του ΟΑΕΕ περί της μη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους οφείλουν
αιτιολόγηση της υποχρέωσης του ΟΑΕΕ να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανεξάρτητα οφειλής ή μη και αιτιολόγηση της παράβασης εκ μέρους του ΟΑΕΕ των:
§         Στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος
§         Στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος
§         Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας).
§         Στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος
§         Στις διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1426/1984 (Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης), της υπ’ αρ. 102 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας (ΦΕΚ Α΄ 140) και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί του Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής Ασφαλείας»,
§         Στο άρθρο 34 παρ. 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
§         Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Στο άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,

2. ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
αιτιολόγηση του παράνομου της θέσης του ΟΑΕΕ να μην παρέχει βεβαιώσεις σε όσους οφείλουν

3. ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
αιτιολόγηση του παράνομου της θέσης του ΟΑΕΕ να δεχτεί κατάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία όσων οφείλουν

ΙV. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Αιτιολόγηση της παράνομης πράξης του Υπουργού Εργασίας να μειώσει τις εισφορές για τον ΟΑΕΕ

V. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ
Αιτιολόγηση του καταχρηστικού επιτοκίου που επιβάλει ο ΟΑΕΕ

ΣΤ. ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 20% ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ.

Αιτιολόγηση του παράνομου της θέσης του ΟΑΕΕ να δεχτεί ως καταβολή για εισφορές ποσό που αναλογεί με το 20% του εισοδήματός μου για το περασμένο έτος
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
  1. Να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις και παραλείψεις του Οργανισμού Ελεύθερων Επαγγελματικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  2. Να ακυρωθεί η παράλειψη έκδοσης υπουργικής απόφασης εκ μέρους του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την κανονιστική αναπροσαρμογή του ύψους των ασφαλιστικών κατηγοριών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα πραγματικά επίπεδα μέσων αποδοχών των ασφαλισμένων, καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη.
  3. Να γίνει δεκτή η με αριθμό πρωτοκόλλου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ αίτησή μου προς τον ΟΑΕΕ, προκειμένου α. ο ΟΑΕΕ να μου παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, καθώς αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα υγείας, β. να μου χορηγήσει αναλυτική βεβαίωση οφειλών, γ. να μεταταγώ στην πρώτη κλίμακα ασφαλιστικών εισφορών, δ. να αφαιρεθεί το ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,00 ευρώ (πλέον τόκων, προσαυξήσεων και εξόδων) που αφορά τις καταλογιζόμενες εισφορές μου για τον κλάδο υγείας από την συνολική οφειλή μου προς τον ΟΑΕΕ, ανερχόμενη μέχρι και το ΧΧο δίμηνο του ΧΧΧΧΧ στο ποσό των ΧΧΧΧΧΧΧ ευρώ, καθώς ο ΟΑΕΕ με χρέωσε με το παραπάνω ποσό μολονότι αρνούνταν να μου θεωρήσει το βιβλιάριο υγείας μου ε. να πάψει ο ΟΑΕΕ να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των οφειλών μου στις εκάστοτε τρέχουσες τιμές και να με επιβαρύνει με πρόσθετο τέλος 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 100% συνολικά στ. να δυνηθώ να καταβάλλω το 20% του εκάστοτε μηνιαίου εισοδήματός μου, ανερχόμενο ήδη στο ποσό των ΧΧΧΧΧΧ €, ως συνολική εισφορά σύνταξης και ασθενείας προς τον ΟΑΕΕ είτε ως ρύθμιση της οφειλής μου είτε ως ελεύθερη, μερική καταβολή εκ μέρους μου, σύμφωνα με τις δυνάμεις μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου