Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ!!


Ο παραλογισμός του ΟΑΕΕ στο μεγαλείο του. Στα πλαίσια της «διευκόλυνσης» των ασφαλισμένων του λόγω της οικονομικής κρίσης ο ΟΑΕΕ δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους του να επιλέξουν την κατάταξη τους σε δυο κατώτερες κλάσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο. Όμως βασική προϋπόθεση για να υπαχθεί κάποιος στο καθεστώς αυτό είναι να μην οφείλει ή να έχει κάνει ρύθμιση. Αφήνει δηλαδή έξω από την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση ο ΟΑΕΕ όλους τους ασφαλισμένους που αδυνατούν να πληρώσουν και τους αναγκάζει στην συνεχή επιβάρυνση τους με τις αυξημένες εισφορές της κλάσης στην οποία αναγκαστικά βρίσκονται.

Διαβάζουμε χαρακτηριστικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ: 42/27-7-2012
ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»
Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 προβλέπεται ότι «ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στην δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του ΠΔ 5/07 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2014 εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι».
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το δικαίωμα κατάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες ενεργών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
- Δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- Έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και είναι συνεπείς με τους όρους της.
ΟΡΟΙ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Κατά την άσκηση του δικαιώματος επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τους όρους και τις επί μέρους προϋποθέσεις εφαρμογής της νέας διάταξης.
Συγκεκριμένα:
Η καταβολή εισφορών στην επιλεγείσα κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και τηρεί τους όρους π.χ. αίτηση 5/8/2012 ικανοποιείται από το 5ο δίμηνο του 2012.
Εάν κατά την ημερομηνία αιτήσεως υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία θα αρχίζει από το αμέσως επόμενο δίμηνο της ημερομηνίας εξόφλησης.
Εάν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (χειρόγραφης ή μηχανογραφικής) θα πρέπει να ελέγχεται εάν η ρύθμιση είναι ενεργή.
Σε νέες ρυθμίσεις η κατάταξη αρχίζει μετά την οριστικοποίηση της ρύθμισης (καταβολή των απαιτούμενων – κατά περίπτωση – εισφορών για την οριστικοποίηση της ρύθμισης).
ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία διαρκεί για όσο χρόνο ο ασφαλισμένος είναι ενήμερος ή τηρεί τους όρους της ρύθμισης που έχει υπαχθεί.
Το δικαίωμα χάνεται και δεν μπορεί να ασκηθεί ξανά αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει ή καταβάλει εκπρόθεσμα εισφορές ή δόσεις.
Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην κατηγορία που βρισκόταν πριν την αίτηση και μετατάσσεται την 1η του επόμενου έτους στην κατηγορία που θα έπρεπε να βρίσκεται εάν δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα κατάταξης σε μικρότερη κατηγορία (Π.Δ. 5/07).»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου