Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Είναι ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ οι ενέργειες άσκησης ποινικής δίωξης και αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους του ΟΑΕΕ?Πρόσφατα συζητούσα με μια ομάδα δικηγόρων το ζήτημα του ΟΑΕΕ και της παράνομης χρέωσης των εισφορών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την ίδια ώρα που αρνείται να παράσχει την υπηρεσία σε όσους οφείλουν. Οι δικηγόροι αυτοί που γνώριζαν ότι ο ΟΑΕΕ προχωράει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και σε άσκηση ποινικής δίωξης και για αυτές τις οφειλές με ενημέρωσαν ότι ενδεχομένως ο ΟΑΕΕ να διαπράττει ποινικό αδίκημα (τα υπεύθυνα πρόσωπα φυσικά) για απάτη στο δικαστήριο. Και αυτό διότι ενημερώνει την Δικαιοσύνη για χρέη των ασφαλισμένων του που γνωρίζει ότι δεν υφίστανται αφού αρνείτο να παράσχει την υπηρεσία (επειδή την ίδια ώρα όφειλαν). Και μάλιστα επειδή αυτό είναι κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα η πράξη είναι κακουργηματική (εφόσον συμβαίνει φυσικά). Δεν γνωρίζω αν αληθεύει η νομική αυτή κρίση, εκτιμώ ότι σύντομα θα κριθεί στα Δικαστήρια.


Το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα αναφέρει:

1. Όποιος  με  σκοπό  να  αποκομίσει  ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε  πράξη, παράλειψη  ή  ανοχή  με  την  εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την  αθέμιτη  απόκρυψη  ή  παρασιώπηση  αληθινών  γεγονότων τιμωρείται  με  Φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.
2.  Οι διατάξεις του  άρθρου  72  για  το  κατάστημα  εργασίας εφαρμόζονται και εδώ.
3. Επιβάλλεται Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ`επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων  (5.000.000) δραχμών [δέκα πέντε χιλιάδων (15.000)ευρώ. Βλ. διατάξεις και τρόπο  μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] "
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό  των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ με την παρ.2 περ.δ` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012.
ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των [είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών"] "εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000)ευρώ". Βλ. διατάξεις και τρόπο μετατροπής σε ευρώ στο άρθρο 0] ".
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ποσό  των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ  του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ με την παρ.1 περ.ιδ` άρθρου 24 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.Εναρξη ισχύος 2 Απριλίου 2012.
*** Η παρ.3.που είχε αντικατασταθεί με την παρ.11 άρθρ.1 Ν.2408/1996 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 14 παρ.4 Ν.2721/1999,ΦΕΚ Α 112/3.6.1999.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα η απάτη ενώπιον δικαστηρίου (άρθρο 386 ΠΚ) μπορεί να τελεσθεί και με αθέμιτη παρασιώπηση αληθούς περιστατικού, όταν η παρασιώπηση μπορεί να παραπλανήσει το δικαστήριο στην έκδοση δυσμενούς για τον αντίδικο απόφασης (οφειλέτη), που θα του προξενήσει περιουσιακή βλάβη, που θα απεφεύγετο εάν ο διάδικος (ΟΑΕΕ) τηρούσε το καθήκον αληθείας κατ’ άρθρο 116 ΚΠολΔ και ανακοίνωνε με την αίτησή του στο δικαστήριο σημαντικό για την όλη υπόθεση αληθές περιστατικό (παράνομη χρέωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τόκων επί αυτής, ενώ δεν παρέχει την υπηρεσία) που επηρεάζει το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της απαίτησης. (βλ σχετικώς ΑΠ 176/2006 Ποιν Χρ ΝΣΤ σελ 793, 1956/2001 ΠοινΔικ 2002 σελ 449 κλπ Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία-Εφαρμογή Μιχ Μαργαρίτη Αρεοπαγίτη ε.τ. παρ/φοι 10, 11, 61,62, 63, 70, έκδοση 2008 Π. Σάκκουλα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου